RUNING PLAYBOYS AVKOMMOR

2005

Svart hingst

Bay sto

Sorrel sto

   

Chestnut sto

   
2006

Chestnut sto

Palomino sto

Fux hingst

     

Fux sto paint BS

   

2007

Palomino hingst

Brunt sto (mamma halvblod)

Bay sto

   

Svart hingst

   

2008

Svart hingst

Fux sto

Red dun sto (ev. dun)

Palomino sto

Svart hingst

Svart sto

   

Buckskin hingst